Verkoopsvoorwaarden

1. Door het aanvaarden van offertes of facturen aanvaardt de klant zonder voorbehoud de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

2. Bestellingen worden pas als definitief beschouwd nadat het contract door een bevoegd persoon is ondertekend. Of door een schriftelijke bevestiging per e-mail met een beschrijvende offerte als bijlage.

3. Onze prijsoffertes worden berekend op basis van de prijzen, sociale lasten en lonen die gelden op het ogenblik van de offerte. De prijzen zullen worden aangepast aan elke verhoging van deze elementen.

4. De uitvoeringstermijnen zijn altijd bij benadering. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen. Gevallen van overmacht of andere oorzaken van welke aard dan ook geven ons het recht onze verbintenis te beëindigen of op te schorten zonder enige schadevergoeding.

5. 5. Alle klachten moeten binnen acht dagen na de factuur aangetekend worden verzonden.

De op het moment van facturering geldende BTW-tarieven zijn van toepassing.

7. In het geval van een bestelling van klinkers van gekleurd beton :

Leveranciers kunnen niet garanderen dat het geselecteerde klinkermonster en de geleverde klinkers dezelfde kleur hebben. Er kan een klein kleurverschil zijn. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurverschillen of voor het mengen van verschillende kleuren met elkaar. De fabrikant aanvaardt in geen geval de terugzending van straatstenen.

8. Het behoud van de voegen in de voeg is niet gegarandeerd.

Omdat wij rondom het gebouw werken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de waterdichtheid.

9. Met "wit zand voegen" bedoelen we het strooien van wit zand op de afgewerkte bestrating. Het borstelen van het witte zand wordt gedaan door de bouwer.

10. Tenzij schriftelijk door ons bevestigd, kan de verdere groei van planten en gras niet worden gegarandeerd; deze hangt uitsluitend af van belangrijke natuurlijke factoren en verzorging.

11. Een beplantingsplan moet vóór het begin van de werkzaamheden aan de aannemer worden voorgelegd, anders is de klant aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit een onjuiste afbakening of bestaande lijnen.

12. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan niet-gemarkeerde of niet-zichtbare structuren en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden onopgemerkte of onzichtbare obstakels opduiken, zal het bestaan daarvan aanleiding geven tot een prijsherziening voor zowel het opruimen als het verwijderen van de obstakels.

13. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Elke vertraging in de betaling verplicht de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot betaling van een rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd eventuele schadevergoeding.

In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt de contractant zich het recht voor de hoofdsom plus rente en kosten te innen, hetzij door middel van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel, hetzij door middel van een kwitantie of enige andere wijze van betaling. De uit deze invorderingen voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de koper. Indien de factuur niet op de vervaldag is betaald, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro. Deze clausule laat de verplichting tot betaling van de bovengenoemde achterstandsrente onverlet.

14. Het herstel van door ons veroorzaakte schade aan kabels en leidingen die niet gemarkeerd (met vermoedelijke diepte) en niet zichtbaar zijn, komt ten laste van de opdrachtgever.

15. De aannemer behoudt zich het recht voor alle geschillen voor te leggen aan de rechter van zijn jurisdictie.